Política de Igualtat i oportunitats entre dones i homes en l’empresa PEIXOS PUIGNAU

Benvolgudes i benvolguts,

Avançar cap a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral, és actualment un dels aspectes fonamentals per assolir un mercat de treball més just i competitiu que tingui en compte les capacitats i el talent de totes les persones.

Per tal d’assolir aquest objectiu, la Llei orgànica 2/2007, de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes introdueix els plans d’igualtat com a instrument idoni per a adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes i reforçar el paper de la negociació col·lectiva en l’adopció d’aquestes mesures. El Reial Decret-llei 6/2019, d’ 1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació ha modificat alguns dels articles de la Llei orgànica 3/2007.

La igualtat de gènere és un dels principis estratègics de la nostra política corporativa i de recursos humans i per això volem adquirir el compromís de treballar per la no discriminació i d’impulsar i fomentar les mesures necessàries per tal d’aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la nostra organització.

És per aquest motiu que em posat en marxa el Pla d’igualtat entre dones i homes. Un requisit per tal que aquest Pla sigui tot un èxit a la nostra organització, és comptar amb la col·laboració i suport mutu, tant de l’equip, proveïdors, etc. per la qual cosa, agraïm, per endavant , la implicació i predisposició de tothom qui participa per portar-ho a terme amb èxit.